Protectia datelor

Ce date colectăm


Politica noastră de protecție a datelor cu caracter personal guvernează folosirea și stocarea datelor dvs. Puteți accesa politica noastră de protecție a datelor cu caracter personal la www.dafcochim.ro/chimice/ro/protectia-datelor.

DAFCOCHIM S.R.L. este un operator pentru datele personale pe care dvs. (subiectul prelucrării) ni le furnizați. Colectăm următoarele tipuri de date personale de la dvs.:

 • Date de identificare (nume, prenume, CNP, cartea de identitate, naționalitatea, locul și data nașterii, sexul, fotografia, adresa de domiciliu, adresa IP)
 • Date de contact (adresa de corespondență, adresa de e-mail, numărul de telefon)
 • Informații privind angajarea (de exemplu: locul de muncă și funcția deținută)
 • Informații bancare, financiare și tranzacționale (de exemplu: contul bancar (IBAN), transferuri efectuate)
 • Date referitoare la interacțiunile cu noi (de exemplu: conversații e-mail, conversații telefonice (înregistrări), log-uri accesări aplicații puse la dispoziție, chat-uri, întâlniri)

De ce avem nevoie de datele dumneavoastră


Avem nevoie de datele personale ale dvs. pentru a vă putea oferi următoarele servicii:

 • Furnizare de bunuri și servicii
 • Servicii de marketing
 • Îndeplinirea unor obligații legale și cerințe ale autorităților statului

Ce facem cu datele dumneavoastră


Datele dumneavoastră sunt prelucrate de către personalul DAFCOCHIM S.R.L. din serviciul comercial și serviciul financiar-contabil-juridic-resurse umane, precum și de către partenerii noștri, furnizori de echipamente, software și servicii de suport IT, furnizori de servicii de audit intern sau extern etc., cu care s-a încheiat un Acord ferm de protecție a datelor personale.

Accesul la datele dvs. nu este permis niciunei alte entități juridice, cu excepția autorităților și instituțiilor abilitate de lege sa solicite rapoarte și informări care conțin date cu caracter personal ale persoanelor fizice clienți ai DAFCOCHIM S.R.L.

Personalul nostru, precum și al partenerilor noștri, este instruit cu privire la procedurile de colectare, prelucrare, transfer și ștergere a datelor personale astfel încât să se asigure protecția deplină a datelor personale ce vă și prelucrarea acestora.


Cât timp ținem datele dumneavoastră


Nu vom păstra datele dvs. pentru o perioadă mai mare decât cea cerută de legile în vigoare la care se supune Compania sau decât cea necesară îndeplinirii obligațiilor contractuale pe care le avem cu dvs.

În ceea ce privește datele cu caracter personal necesare realizării obiectului contractului de prestări de servicii financiare, acestea vor fi păstrate timp de cel puțin 5 ani după încetarea contractului, conform legislației.

Datele cu caracter personal necesare informărilor privitoare la piața de capital și comunicărilor în scopuri de îmbunătățire a calității serviciilor sau de marketing vor fi păstrate până la momentul în care ne solicitați încetarea trimiterii acestora. Puteți reveni oricând asupra deciziilor dvs. referitoare la utilizarea datelor cu caracter personal în alte scopuri decât cele exclusiv derivate din îndeplinirea obligațiilor contractuale.


Care sunt drepturile dumneavoastră?


În cazul în care considerați că datele personale pe care le deținem sunt incorecte sau incomplete, aveți posibilitatea de a solicita să vedeți aceste informații, să le rectificați sau să le ștergeți. Pentru astfel de operațiuni, trebuie trimisă o cerere scrisă pe adresa office@dafcochim.ro.

În cazul în care aveți obiecțiuni privind modul în care am tratat datele dvs. personale, contactați responsabilul cu protecția datelor la adresa office@dafcochim.ro sau în scris la adresa Str. Budiului, nr. 68, Târgu Mureș, Jud. Mureș, România. Responsabilul cu protecția datelor va examina apoi plângerea dvs. și va lucra împreună cu dvs. pentru a rezolva problema.

Daca nu sunteți mulțumit de felul în care s-a gestionat situația semnalată și considerați că datele dvs. personale nu au fost tratate conform legii, puteți contacta Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și puteți depune o plângere la aceasta.

Alte drepturi generale prevăzute de lege, pe care DAFCOCHIM S.R.L. se angajează sa le respecte, în limitele obligațiilor contractuale și legale, se referă la:


a) Dreptul la informare

Orice persoană vizată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul, în orice moment, de a obține de la operatorul de date informații gratuite cu privire la datele cu caracter personal stocate în legătură propria persoană și o copie a acestor informații. În plus, autoritatea legislativă și de reglementare europeană a admis să se furnizeze persoanei vizate următoarele informații:

 • scopurile procesării
 • categoriile de date cu caracter personal prelucrate
 • destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost divulgate sau cărora urmează să le fie divulgate, în special destinatari din țări terțe sau organizații internaționale. În cazul transferurilor internaționale, persoana vizată are dreptul de a obține informații privind garanțiile corespunzătoare în legătură cu transferul.
 • dacă este posibil, durata planificată de stocare a datelor cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile pentru stabilirea acestei durate
 • existența unui drept la rectificare sau ștergere a datelor cu caracter personal care îl/o privesc sau a unei limitări a prelucrării de către operator sau a unui drept de opoziție față de o astfel de prelucrare
 • existența unui drept de a depune plângere la o autoritate de supraveghere
 • în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată: toate informațiile disponibile despre proveniența datelor
 • existența unui proces automat de luare a deciziilor, inclusiv stabilirea profilurilor în temeiul articolului 22 alineatele (1) și (4) din GDPR și - cel puțin în aceste cazuri - informații relevante privind logica implicată, domeniul de aplicare și impactul preconizat al unei astfel de prelucrări asupra persoanei vizate

In cazul în care o persoana vizată dorește să-și exercite acest drept la informație, ea poate contacta în orice moment un angajat al operatorului.


b) Dreptul la rectificare

Orice persoana vizată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul de a solicita corectarea imediată a datelor cu caracter personal inexacte cu privire la aceasta. Totodată persoana vizată are dreptul să solicite completarea unor date cu caracter personal incomplete, inclusiv printr-o declarație suplimentara, ținând cont de scopurile prelucrării.

Daca o persoana vizată dorește sa-si exercite acest drept de rectificare, ea poate contacta în orice moment operatorul, la adresa de contact: office@dafcochim.ro


c) Dreptul la ștergere (dreptul de a fi uitat)

Orice persoană vizată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul de a solicita operatorului să șteargă imediat datele cu caracter personal care o privesc, cu condiția existenței unuia dintre următoarele motive și a faptului ca prelucrarea nu este necesară:

 • Datele cu caracter personal au fost colectate în astfel de scopuri sau prelucrate într-un alt mod, pentru care nu mai sunt necesare.
 • Persoana vizată retrage consimțământul pe care se bazează prelucrarea în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR sau cu articolul 9 alineatul (2) litera (a) din GDPR și nu exista alt temei juridic pentru prelucrare.
 • Persoana vizată se opune prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din GDPR și nu există motive deosebit de temeinice pentru prelucrare, sau persoana vizată se opune prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (2) din GDPR.
 • Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal.
 • Ștergerea datelor cu caracter personal este necesară pentru a îndeplini o obligație legală în temeiul legislației Uniunii sau a legislației naționale căreia i se supune operatorul.
 • Datele cu caracter personal au fost colectate în legătura cu servicii oferite de societatea informaționala în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) din GDPR.

Daca unul dintre motivele de mai sus este incident și o persoana vizată dorește să se efectueze ștergerea datelor proprii cu caracter personal stocate la DAFCOCHIM S.R.L., ea poate contacta în orice moment un Compania la adresa de contact: office@dafcochim.ro. Responsabilul cu protecția datelor va dispune ca cererea de ștergere sa fie onorată în cel mai scurt timp.

În cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice de către DAFCOCHIM S.R.L. și societatea este obligată în temeiul articolului 17 paragraful 1 GDPR să șteargă datele cu caracter personal, DAFCOCHIM S.R.L. va lua măsurile corespunzătoare, inclusiv de natura tehnică, ținând cont de tehnologia disponibilă și costurile de implementare, pentru a-i informa și pe ceilalți operatori/împuterniciți care prelucrează datele cu caracter personal publicate, că persoana vizată a solicitat ștergerea tuturor linkurilor către aceste date cu caracter personal precum și a copiilor sau replicărilor acestora, cu excepția cazului în care este necesară prelucrarea datelor. Responsabilul cu protecția datelor va lua măsurile necesare în respectivul caz individual.


d) dreptul de restricționare a prelucrării

Orice persoana vizată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul de a solicita operatorului să restricționeze prelucrarea în cazul în care este incidentă una dintre următoarele condiții:

 • Persoana vizată contestă acuratețea datelor cu caracter personal, și anume pentru o perioadă de timp care să permită operatorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal.
 • Prelucrarea este ilegală, persoana vizată refuza ștergerea datelor cu caracter personal și solicita în schimb restricționarea utilizării datelor cu caracter personal.
 • Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată are nevoie de ele pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea drepturilor sale legale.
 • Persoana vizată a formulat obiecții fata de prelucrare conform. art. 21 alineatul (1) GDPR și nu este încă stabilit daca motivele întemeiate ale operatorului prevalează față de cele ale persoanei vizate.

Dacă una dintre condițiile menționate mai sus există și o persoană vizată dorește să solicite restricționarea datelor cu caracter personal stocate la DAFCOCHIM S.R.L., ea poate contacta în orice moment operatorul, la adresa de contact: office@dafcochim.ro. Responsabilul cu protecția datelor va iniția restricționarea prelucrării.


e) Dreptul la portabilitatea datelor

Orice persoană vizată are dreptul de a obține propriile date cu caracter personal ce o privesc, într-un format structurat, comun și care poate fi citit mașinal. De asemenea, are dreptul de a transfera aceste date unui alt operator, fără restricții, prin intermediul operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, cu condiția ca prelucrarea să se bazeze pe consimțământul acordat în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR sau al articolului 9 alineatul (1) (2) litera (a) din GDPR sau pe un contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR, și cu condiția ca prelucrarea să fie făcută prin procese automatizate, în măsura în care prelucrarea nu este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public sau pentru exercitarea unei autorități publice, care a fost atribuită operatorului.

În plus, în vederea exercitării dreptului la portabilitate a datelor în temeiul articolului 20 alineatul (1) din GDPR, persoana vizată are dreptul să obțină facilitatea ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la un operator la altul, în măsura în care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic și în măsura în care acest lucru nu afectează drepturile și libertățile altor persoane.

În vederea exercitării dreptului la portabilitatea datelor, persoana vizată poate contacta în orice moment operatorul la adresa de contact: office@dafcochim.ro.


f) Dreptul la obiecție

Orice persoană vizată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul ca în orice moment, din motive care decurg din situația sa specifică, să obiecteze față de prelucrarea datelor proprii cu caracter personal, în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (e) sau (f) din GDPR. Acest lucru se aplică, de asemenea, profilării bazate pe aceste dispoziții.

DAFCOCHIM S.R.L. nu va mai prelucra datele cu caracter personal în cazul unei contestații, cu excepția cazului în care poate demonstra că exista motive întemeiate convingătoare pentru prelucrare, care depășesc interesele, drepturile și libertățile persoanei vizate sau dacă prelucrarea servește pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea drepturilor legale.

În cazul în care DAFCOCHIM S.R.L. prelucrează date cu caracter personal pentru a efectua marketing direct, persoana vizată are dreptul să se opună în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal în scopul unei astfel de publicități. Acest lucru se aplică și profilării, în măsura în care este asociată cu un astfel de marketing direct. În cazul în care persoana vizată prezintă DAFCOCHIM S.R.L. obiecții față de prelucrarea în scopuri de marketing direct, DAFCOCHIM S.R.L. nu va mai prelucra datele cu caracter personal în aceste scopuri.

În plus, persoana vizată are dreptul, ca din motive care decurg din situația sa particulară, să obiecteze împotriva procesării propriilor date cu caracter personal, care se fac în scopuri de cercetare științifică, istorică, sau în scopuri statistice, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1) GDPR, cu excepția cazului în care o astfel de prelucrare este necesară pentru a îndeplini o sarcină de interes public.

Pentru a-și exercita dreptul la obiecție, persoana vizată poate contacta DAFCOCHIM S.R.L. la adresa de contact: office@dafcochim.ro. Persoana vizată este de asemenea liberă ca în cursul utilizării serviciilor societății informaționale, prin derogare de la Directiva 2002/58/CE, să își exercite dreptul la opoziție prin intermediul procedurilor automatizate care utilizează specificațiile tehnice.


g) Decizii automate în cazuri individuale, inclusiv profilarea

Orice persoană vizată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul acordat de către autoritatea legislativă și de reglementare europeană, să nu facă obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată – inclusiv profilarea – care are efecte juridice asupra ei sau care, în mod similar, o afectează în mod semnificativ, în măsura în care decizia (1) nu este necesară pentru încheierea sau ducerea la îndeplinire a unui contract încheiat intre persoana vizată și operator, sau (2) este permisă de legislația Uniunii sau a statului membru căreia i se supune operatorul, iar această legislație prevede măsuri adecvate să protejeze drepturile și libertățile, precum și interesele legitime ale persoanei vizate, sau (3) cu acordul expres al persoanei vizate.

În cazul în care decizia (1) este necesară pentru încheierea sau ducerea la îndeplinire a unui contract între persoana vizată și operator sau (2) are loc cu acordul expres al persoanei vizate, DAFCOCHIM S.R.L. va lua măsurile corespunzătoare pentru a proteja drepturile și libertățile, precum și interesele legitime ale persoanei vizate, care includ cel puțin dreptul de a beneficia de intervenția unei persoane din partea operatorului, să își exprime poziția și sa conteste decizia.

La momentul actual, DAFCOCHIM S.R.L. nu utilizează procese de decizii automatizate sau de profilare automată în activitățile de prelucrare implementate.

Dacă persoana vizată dorește să își exercite drepturile în legătura cu deciziile luate în mod automatizat, poate contacta în orice moment DAFCOCHIM S.R.L. la adresa de contact: office@dafcochim.ro.


h) Dreptul de a revoca consimțământul cu privire la protecția datelor

Orice persoană vizată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul de a revoca în orice moment consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

În cazul în care persoana vizată dorește să își exercite dreptul de a retrage consimțământul, aceasta poate, în orice moment, să contacteze Compania la adresa de email: office@dafcochim.ro.